Industrie

De (her)ontwikkeling, uitbreiding en verandering van een industrielocatie vraagt de nodige juridische expertise. Het gaat daarbij niet alleen om het opstellen van overeenkomsten voor de (her)ontwikkeling, realisatie of juist eventuele verplaatsing van de bedrijvigheid naar een andere locatie, maar ook om advisering over alle vormen van vergunningverlening (in het kader van onder meer Wet milieubeheer, Natuurbeschermingswet 1998, Wabo, Wet bodembescherming, Waterwet) en handhaving daarvan.

Onze cliënten zijn onder meer actief in de petroleumindustrie, chemie en afvalverwerking.

Hier vindt u enkele van onze reeds succesvol afgeronde projecten in de industrie.