Omgevingsrecht

Vaak spelen in projecten of geschillen verschillende onderdelen van het omgevingsrecht een rol en heeft u behoefte aan een integraal advies. Wij adviseren en procederen over de volle breedte van het omgevingsrecht.

Ruimtelijke ordening

Op het terrein van de ruimtelijke ordening kunt u bijvoorbeeld denken aan bestemmingsplannen, grondexploitatie, onteigening en omgevingsvergunningen (bouwen).

Milieu

In onze milieurechtpraktijk adviseren wij over omgevingsvergunningen voor milieu, het Activiteitenbesluit en de milieueffectrapportage (m.e.r.). en houden we ons bezig met diverse milieuaspecten zoals:

  • geluid;
  • luchtkwaliteit;
  • bodemverontreiniging;
  • bodemsanering;
  • Wet bodembescherming.

Natuur en water

De Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en Faunawet staan centraal in onze dienstverlening op het gebied van natuur. Ook de Waterwet behoort tot onze expertise. Wij ondersteunen onze cliënten bij (het voorkomen van) handhavingstrajecten. Tenslotte hebben wij ruime ervaring met het doen van omgevingsrechtelijk due diligence onderzoek ten behoeve van fusies en overnames.