Bouw en vastgoed

De ontwikkeling en realisatie van vastgoed en gebiedsontwikkeling is niet denkbaar zonder juridische begeleiding. De huidige markt vraagt bovendien om een voortdurende flexibiliteit en inventiviteit om projecten doorgang te laten vinden. Vanaf de planvorming en aanbesteding tot de oplevering en ook zo nodig daarna, werken wij met onze cliënten samen om oplossingen te bereiken en projecten haalbaar te maken. Kennis van de markt en van het vastgoedvak vormen het uitgangspunt voor onze advisering.

Tot onze specialisaties behoren alle juridische aspecten van:

  • projectontwikkeling;
  • koop-, samenwerkings- en realisatieovereenkomsten;
  • gronduitgifte en kostenverhaal;
  • ruimtelijke ordeningsrecht;
  • grondverwerving;
  • Wvg en onteigening;
  • aanneming;
  • aanbestedingsrecht;
  • staatssteunrecht;
  • vastgoedgerelateerd ondernemingsrecht (zoals CV/BV-constructies, VOF-overeenkomsten).

Overeenkomsten
Onze werkzaamheden binnen genoemde specialisaties betreffen zowel het opstellen en het beoordelen van overeenkomsten, het (her)onderhandelen van overeenkomsten, het adviseren hierover en het beëindigen van overeenkomsten, het begeleiden van het gehele (ver)koopproces (inclusief due diligence traject), samenwerkingen en samenwerkingsconstructies.

Voorts beschikken wij over voldoende fiscale kennis (btw en overdrachtsbelasting) om de fiscale structurering van transacties voor te bereiden en af te stemmen met de fiscalist. Wij hebben ruime ervaring met de juridische begeleiding en contractering van omvangrijke gebiedsontwikkelingen.

 

Procederen
Als het moet, dan kunnen wij u ook bijstaan in een procedure. Wij hebben ruime ervaring in procedures bij zowel de civiele rechter en de Raad van arbitrage voor de Bouw als bij de bestuursrechter.

U kunt daarbij denken aan geschillen die betrekking hebben op aansprakelijkheden als gevolg van de ontwikkeling of realisatie van een vastgoedproject, de uitleg van een overeenkomst, onenigheid over de (wijze van) beëindiging van een overeenkomst, afgebroken onderhandelingen, verrekening van meerwerk etc.

Een overzicht van referentieprojecten vindt u hier.