Asbestdaken: verboden in 2024, verwijderen na 1 januari 2016?

12 maart 2015

Simon Tichelaar

Op 2 maart jl. heeft de ministerraad besloten dat asbestdaken vanaf 1 januari 2024 verboden zijn. Particulieren, bedrijven en (overheids)instellingen die na 2024 nog asbestdaken in bezit hebben, moeten die daken verwijderen. Zo niet, dan kan het bevoegd gezag door middel van een last onder dwangsom of bestuursdwang bewerkstelligen dat de asbestdaken alsnog op kosten van de eigenaar worden verwijderd. Het is derhalve zaak asbestdaken vóór 2024 te verwijderen. Dit geldt temeer, omdat het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) vanaf 1 januari 2016 een subsidieregeling in het leven zal roepen voor de verwijdering van asbestdaken. Voor die subsidieregeling is minimaal 75 miljoen euro beschikbaar.

Het verbod op asbestdaken roept een aantal belangrijke vragen op. Zo is het bijvoorbeeld de vraag welke daken precies onder het verbod vallen, of er ook een verplichting kan bestaan om asbestdaken al ruim voor 2024 te verwijderen en welke voorwaarden er gelden om aanspraak te kunnen maken op de subsidieregeling. In deze blog ga ik op deze vraag in.
 

Reikwijdte van het verbod
Het verbod ziet uitsluitend op asbesthoudende toepassingen in daken die in contact staan met de buitenlucht. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan dakbedekking van asbestgolfplaten en dakleien met asbest. Het verbod heeft dus geen betrekking asbesthoudende toepassingen in gebouwen, zoals astbesthoudende isolatie en asbesthoudend dakbeschot. De achtergrond hiervan is dat daken die in contact staan met de buitenlucht – door verwering – zorgen voor verspreiding van asbestvezels naar de leefomgeving. Blijkens de toelichting van de staatssecretaris van IenM op het voorstel tot invoering van het verbod, is ruim driekwart van de onder het verbod vallende asbestdaken te vinden in de agrarische sector.

Asbestdaken tot 2024 altijd toegestaan?
Dat voor 2024 geen verbod geldt op asbestdaken, betekent niet dat asbestdaken tot 2024 altijd zijn toegestaan. Het bevoegd gezag kan – op grond van de Woningwet en het Bouwbesluit 2012 – ook voor 2024 eigenaren gelasten de astbesthoudende daken te verwijderen. Dat mag echter alleen als asbestdaken een gevaar opleveren voor de gezondheid of de veiligheid, hetgeen met name het geval zal zijn bij (sterk) verweerde daken.   

Wanneer verwijderen?
Hoewel er al wel lokale subsidieregelingen en fiscale voordelen voor bedrijven bestaan ten behoeve van de verwijdering van asbest, ligt het in de rede om – niet sterk verweerde – asbestdaken pas na 1 januari 2016 te verwijderen. Het ministerie van IenM roept vanaf die datum namelijk een subsidieregeling in het leven. Op dit moment is nog niet bekend hoe de subsidieregeling eruit komt te zien en voor wie de subsidieregeling beschikbaar zal komen. Meer informatie wordt in het najaar verwacht.

Het is zaak om de ontwikkelingen rond de subsidieregeling goed in de gaten te houden, al was het maar omdat subsidieregelingen in veel gevallen werken volgens het principe: “wie het eerst komt, het eerst maalt”. Als u na januari 2016 daadwerkelijk aanspraak maakt op de subsidie, dan doet u er voorts verstandig aan om de subsidievoorwaarden goed door te nemen. Zo kan ik mij bijvoorbeeld voorstellen dat één van de subsidievoorwaarden zal zijn dat uitsluitend subsidie wordt uitgekeerd als het asbest wordt verwijderd door een daartoe gecertificeerd bedrijf.

Vervolg
Zodra meer duidelijkheid wordt verschaft over de inhoud van de subsidieregeling, zal ik u via deze blog informeren over de (on)mogelijkheden om subsidie aan te vragen voor de verwijdering van asbestdaken die onder het verbod vallen.  

 

Terug naar overzicht